مناقصه عمومي انجام خدمات اورژانس پيش بيمارستاني پايگاههاي اورژانس 115

نوشته شده توسط علي شامبياتي on . Posted in اخبار مناقصات

 

عنوان: مناقصه عمومي انجام خدمات اورژانس پيش بيمارستاني پايگاههاي اورژانس 115
واحدواحدهای تابعه دانشگاه
محل انجام قراردادواحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی
نوع واگذاری
نام روزنامه منتشر کننده آگهی (نوبت اول): 
 
مبلغ سپرده
تاریخ توزیع اسناد از      لغایت: 
تاریخ اعاده اسناد از      لغایت: 
نام کارشناس ثبت کننده: 
نام کارشناس برگزار کننده:  
                                            [شماره تماس: ] 
                                            [آدرس: ]
فايل هاي ضميمه: 
توضیحات تکمیلی: 

به منظور توسعه مشاركت بخش غير دولتي در ارائه خدمات بهداشتي و درماني انجام خدمات اورژانس پيش بيمارستاني پايگاههاي اورژانس 115شامل(كالپوش(سوداغلن)،ري آياد، خوش ييلاق،تاش،پشت بسطام،مجن و طرود به بخش غير دولتي واگذار ميگردد .