مناقصه عمومي خريد خدمات گروه پرستاري براساس نفر ساعت در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني امام حسين (ع)

نوشته شده توسط علي شامبياتي on . Posted in اخبار مناقصات

عنوان :مناقصه عمومي خريد خدمات گروه پرستاري براساس نفر ساعت در مركز آموزشي، پژوهشي و درماني امام حسين (ع)

واحد:مركز آموزشي، پژوهشي و درماني امام حسين (ع)

نوع واگذاري :بر اساس خريد خدمات براساس نفر ساعت و به روش پرداخت سود مديريت

نام روزنامه :پيام استان سمنان نوبت اول 16/4/94 نوبت دوم 20/4/94

مبلغ سپرده جهت تضمين شركت در مناقصه:  000/500/96ريال

زمان دريافت اسناد مناقصه:  از تاريخ  20/4/94 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 3/5/94

تاريخ تحويل پيشنهاد يا اعاده اسناد:از مورخه 4/5/94  لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 14/5/94 در روز هاي اداري به واحد دفتر حراست دانشگاه  واقع درشاهرود-ميدان 7تير سايت مركزي دانشگاه علوم پزشكي تحويل و رسيد دريافت نمايند.

نام كارشناس:معاونت درمان -اداره پرستاري -سركار خانم رضايي تلفن تماس 32392823-023

نام برگزاركننده :آقاي بهروز فندرسكي نژاد-32393803 داخلي 168

فايل هاي ضميمه:توضيحات تكميلي:به استناد تبصره ماده 22 آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيأت علمي به منظور تأمين بخشي از نيروهاي مشاغل گروه پرستاري مورد نياز  مركز آموزشي، پژوهشي و درماني امام حسين (ع)را شامل پرستار،كارشناس وكاردان اتاق عمل ،كارشناس وكاردان هوشبري و بهيار را بصورت خريد خدمات بر اساس نفرساعت  به روش پرداخت سود مديريت از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ،بخش تعاوني و بخش خصوصي داراي صلاحيت (مورد تاييد دانشگاه) و ثبت شده كه مجاز به ارائه خدمات گروه پرستاري مي باشند به مدت يك سال با شرايط اعلام شده و اگذار نمايد.