كسب رتبه پيشتاز استقرار نظام مديريت عملكرد معاونت توسعه مديريت و منابع

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

كسب رتبه پيشتاز استقرار نظام مديريت عملكرد معاونت توسعه مديريت و منابع با توجه به ارزیابی های بعمل آمده در سال 1394 معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه ، موفق به دریافت رتبه پيشتاز دركشور شده است كه دکتر سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لوح تقديرو تنديس اين موفقيت را به دكتر حميد كلاليان مقدم معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه اهدا نمود. استقرار نظام مدیریت عملکرد در حوزه توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سال 1393 ، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اقدام به رتبه بندی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور نموده است. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات رئيس محترم وهيات رئيسه محترم دانشگاه وهمچنين معاون توسعه مدیریت و منابع ، همکاران و پرسنل شاغل در آن حوزه و ساير كاركنان دانشگاه این موفقیت را تبريك عرض مي نماييم. شايان ذكر است در همايش سی امین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور كه در شیراز برگزار گرديد بر اساس رتبه بندی، دانشگاه های علوم پزشکی كشور به ترتیب به سه رتبه پیشتاز، پویا و کوشا در مدیریت عملکرد، رتبه بندی شده اند، كه 15دانشگاه علوم پزشکی کشور به عنوان پیشتاز، 34دانشگاه به عنوان پویا و هشت دانشگاه به عنوان کوشا، معرفی شدند.

تصوير

تصوير

تصوير