پروژه ها و اقدامات سال 95

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

جلسه بررسي پروژه ها و اقدامات معاونت توسعه مديريت ومنابع در سال 1395

جلسه بررسي پروژه ها و اقدامات معاونت توسعه مديريت ومنابع  با حضور دكتر كلاليان مقدم معاون توسعه مديريت ومنابع و كليه مديران ومسئولين معاونت در روز پنج شنبه مورخ 3/4/95 ساعت 8 صبح  در اتاق جلسات معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه برگزار گرديد. در ابتداي جلسه دكتر كلاليان مقدم به بيان موفقيت كسب شده توسط معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه در خصوص 100 پروژه و اقدام در سال 94  و كسب رتبه پيشتاز در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي،خدمات بهداشتي ودرماني سراسر كشور پرداخت و از همكاري كليه مديران،مسئولين وكاركنان معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه به منظور كسب اين رتبه تشكر و قدرداني نمود و ادامه خواستار برنامه ريزي منسجم و يكپارچه در انجام پروژه ها و اقدامات سال 95 و حفظ رتبه و مقام  اخذ شده در كشور شد.

وي در ادامه از مديران و مسئولين واحد هاي معاونت توسعه مديريت ومنابع خواست تا تاريخ 15/4/94 نسبت به افزايش يا كاهش در تعداد پروژه ها واقدامات واحد هاي حوزه فعاليت خود و همچنين ثبت در سامانه ستاد برنامه ريزي و مديريت عملكرد اقدام نمايند. در ادامه جلسه مديران و مسئولين واحد هاي منابع انساني- توسعه سازمان و تحول اداري- منابع مالي و حسابداري- برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد- امور پشتيباني و خدمات رفاهي- منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني – امور واگذاری و کاهش تصدی گری نسبت به ارائه پروژه ها و اقدامات خود اقدام نمودند و مقرر گرديد تا در جلسه بعدي نسبت به نهايي نمودن آنها اقدام نمايند.