مناقصه واگذاري كليه امور خدمات عمومي مراكز آموزشي،پژوهشي و درمانيي امام حسين و بهار

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

جلسه مناقصه واگذاري كليه امور خدمات عمومي(اعم از امور خدمتگزاري،نظافت و ساير امور خدماتي مشابه) مراكز آموزشي،پژوهشي و درماني امام حسين(ع) و فاطميه(بهار) در روز چهارشنبه مورخ 23/4/95 ساعت 9:30 صبح در اتاق جلسات معاونت توسعه مديريت ومنابع با حضور اعضاي محترم كميته مناقصات دانشگاه برگزار گرديد. اين مناقصه به منظور توسعه و مشاركت بخش غير دولتي برابر مقررات جمعا به مساحت حدود 43000 متر مربع بطور يكجا برابر استاندارد و برخوردار از كيفيت بالا و منطبق با موازين بهداشتي و درماني به صورت حجمي(مترمربع) به مدت يك سال صورت پذيرفت و در پايان شركت خدماتي برنده نيز اعلام گرديد.