برگزاري جلسه مصاحبه متقاضيان رشته هاي خدمات بهداشت محيط و خدمات بهداشت حرفه اي در معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

برگزاري جلسه مصاحبه متقاضيان رشته هاي خدمات بهداشت محيط و خدمات بهداشت حرفه اي در معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه

پيرو فراخوان مورخ 23/4/95 جلسه مصاحبه از متقاضيان رشته هاي خدمات بهداشت محيط و خدمات بهداشت حرفه اي  برابر برنامه اعلام شده در روز هاي سه شنبه مورخ 26/5/95 (بهداشت محيط) و روز شنبه مورخ 30/5/95 (بهداشت حرفه اي) در سالن اجتماعات ساختمان البرز دانشگاه برگزار گرديد.