دكتر حميد كلاليان مقدم معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با اشاره به استقبال از مشارکت پژوهشگران و اساتيد پژوهش در این همایش

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

دكتر حميد كلاليان مقدم معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با اشاره به استقبال از مشارکت پژوهشگران و اساتيد پژوهش در این همایش اظهار داشت: ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که در مجموع ۱۵ مقاله به صورت سخنرانی و ۶۰ مقاله به صورت پوستر ارائه می شود و همچنین ۱۰ سخنراني ويژه  توسط روسای دانشگاه ها و مدیران وزارتی ارائه خواهد شد و دو کارگاه تخصصی  در خلال برگزاری این همایش كه كارگاه آموزشي اول با عنوان  Grounded Theory  توسط دكتر غلامرضا خاكي مشاور محترم معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و كارگاه آموزشي دوم با عنوان برنامه ريزي نيروي انساني توسط جناب آقاي دكتر سالاريان زاده رئيس محترم مركز توسعه مديريت و تحول اداري معاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برگزار گرديد

دكترحمید کلالیان مقدم ادامه داد: این همایش دو روزه كه با مشاركت دانشگاه‌های علوم پزشكي قطب يك كشور (مازندران ،سمنان، بابل، گیلان و گلستان) به منظور دستیابی به نظام‌های جدید و صحیح مدیریت منابع و استفاده از افکار و اندیشه‌های جدید با معرفی برترین های اولين همايش كشوري پژوهش در حوزه توسعه سازمان و مديريت منابع در نظام سلامت با محوريت منابع پايدار و اقتصاد مقاومتي به پایان می رسد .

دكترحمید کلالیان مقدم افزود: در پايان همايش برترين مقالات كه به صورت سخنراني در همايش ارائه گرديد توسط سركارخانم حانيه سادات سجادي با موضوع مقايسه نشانگرهاي عملكرد بيمارستان هاي استان اصفهان،قبل و بعد از اجراي مرحله اول طرح تحول نظام سلامت و جناب آقاي دكتر داود دانش جعفري با موضوع تامين منابع پايدار با محوريت اقتصاد مقاومتي كه توسط سركارخانم سمانه كريمي ارائه گرديد و سركار خانم فهميه رباني خواه با موضوع چالش هاي اشتغال و راهكارهاي كاهش نزخ بيكاري از ديدگاه مديران منابع انساني بخش سلامت و همچنين برترين مقالاتي كه به صورت پوستر در اين همايش ارائه گرديد توسط سركار خانم سميه جعفريان با موضوع بررسي شيوع فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در كاركنان مراكز بهداشتي درماني شهرستان بابل و سركار خانم مريم صديقي با موضوع تحليل روابط ساختاري ميان سازه هاي اعتماد،عدالت سازماني و بهره وري نيروي انساني(مورد مطالعه: كاركنان بيمارستان فاطميه شاهرود) و جناب آقاي سيد داوود نصرا... پور شيرواني با موضوع سطح آمادگي بيمارستان هاي دولتي استان مازندران در مواجه با بلايا انتخاب گرديدند.

كارگاه آموزشي دكتر غلامرضا خاكي با موضوع Grounded Theory