ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی استاندارهای موسسه ای دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی استاندارهای موسسه ای دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 

ارزیابان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي با استقرار در بخش های مختلف دانشگاه و بررسی چگونگی انحام فعالیت هاي معاونت ها و مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه، برگزاری نشست با اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی وهمچنین نمایندگان دانشجویان و انجام گفت وگوهای چهره به چهره و بصورت جداگانه با دانشجویان و کارکنان،به بررسی استانداردهای الزامی و ترجیحی در فعالیت های دانشگاه پرداختند و در نهایت،در ساعات پایانی روز سه شنبه ، طی نشستی با ریاست و معاونان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،بارخورد و نتایج حاصل شده از این بررسی ها را که قرار است در قالب گزارشی،به وزارت بهداشت منعکس شود،اعلام کردند.

دكتر موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، خلاصه ای از اقدامات خود ارزیابی دانشگاه را که حاصل ساعات زيادي كار مفيد در کل لایه های دانشگاه انجام شده است را؛ تشکیل کمیته و برگزاری جلسات هماهنگی، تدوین مصادیق نشانگرها، ابلاغ استانداردها به همراه نشانگرها و مصادیق به دانشکده ها، تکمیل فرمهای خود ارزیابی و مستندات مربوطه در سطح ستاد، اجرای خود ارزیابی توسط دانشکده ها و ارزیابی درونی در سطح واحد و ارزیابی درونی سطح دانشگاه اعلام کرد.

گفتنی است پس از جلسه مقرر شد بازدیدها به شکل موازی از ستاد معاونتها، دانشکده ها، EDC، خوابگاه، مرکز تحقیقات و برگزاری جلسه با نمایندگان دانشجویان و گروههای آموزشی و در نهایت جمع بندی بازدیدها و جلسات توسط ارزیابان بیرونی و سپس جمع بندی بازدیدها و جلسات با هدایت سرپرست تیم صورت پذیرد. 

این گزارش حاکیست که " شفافیت در اجرای فرآیندها ، تصویب طرح ها و پروژه ها برای تبدیل مسایل اجتماعی به فرآیندهای کاربردی،اجرایی کردن بحث ماموریت گرایی از مدتها پیش براساس آمایش سرزمین در حوزه دانشگاهها، و وجود بیشتر استانداردها در بخش های مختلف فعالیت دانشگاه " از جمله مواردی بود که ارزیابان از بررسی استانداردهای الزامی و ترجیحی مربوط به اعتباربخشی بدست آوردند.

ضمن آنکه جمع بندی از مستندات و ارائه آنها به وزارت بهداشت را در راستای انعکاس زحمات هیات علمی ، مدیران و کارکنان این دانشگاه مي باشد. در ادامه این نشست، دکتر سيد عباس موسوي ریاست دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، از زحمات ارزیابان تشکر کرد وگزارش ارزیابان را در پیشبرد اهداف دانشگاه موثر دانست .