تصويب و ابلاغ تشكيلات سازماني دانشكده پيراپزشكي و مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

تصويب و ابلاغ تشكيلات سازماني دانشكده پيراپزشكي و مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت

دكتر حميد كلاليان مقدم معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه خبرداد :با تصويب و ابلاغ تشكيلات سازماني دانشكده پيراپزشكي و مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت ، گام مهم ديگري در راستاي توسعه و تعالي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برداشته شد.

وي افزود: پيرو تأكيدات ارزشمند رياست محترم دانشگاه مبني بر توسعه همه جانبه دانشگاه بويژه در عرصه خطير آموزشي و پژوهشي و فناوري تلاشهاي گسترده اي در جهت تصويب چارت تشكيلاتي دانشكده پيراپزشكي و مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت صورت گرفت كه خوشبختانه اين مهم به تحقق پيوست.

در ادامه اظهار داشتند: با رويكرد توسعه نگرانه اي كه رياست محترم دانشگاه و اين معاونت در خصوص تصويب و ابلاغ تشكيلات اين مراكز دارند اقدامات گسترده و تلاشهاي مداومي توسط مديريت توسعه سازماني و تحول اداري انجام شد و با تلاشهاي پيگيرانه،خوشبختانه چارت اين مراكز آموزشي تصويب و ابلاغ گرديد و اين اقدام، گامي مهم در راستاي توسعه كمي و كيفي حوزه آموزش و پزژوهشي و فناوري دانشگاه است.وجود چارت سازماني و تشكيلات اداري در مراكز آموزشي فعال امري مهم و ضروري است و توسعه كمي وكيفي و جذب بودجه و اعتبارات لازم در گرو وجود چارت سازماني اين مراكز است.