بالا

عمومي

اسناد مناقصه
آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيات علمي
آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي
اصلاحات آئین نامه اداري واستخدامي هیات علمی - سال 92
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی
دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و مراقبت، شیردهی و بدون حقوق
دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
ادامه فرايند انتقال پس از ماموريت
 
 
Powered by Phoca Download